ALFABETISERING en BASISONDERWIJS

Saturday, 26 September 2015

Sixty-seven million children worldwide have no access to education and more than 775 million people over the age of 15 are illiterate. Our goal is to strengthen the capacity of communities to support basic education and literacy, reduce gender disparity in education, and increase adult literacy.

Vele clubs, wereldwijd, zetten zich in om de algemene toegang tot onderwijs en geletterdheid te verbeteren en te ondersteunen . De mate waarin een club geletterdheid definieert zal ook in belangrijke mate bepalen welke acties de club wenst te ondernemen.

In functie van de verschillenden definities kan de club diverse aanknopingspunten en kansen voor interactie onderkennen.

Algemeen worden 3 verschillende categorieën van ongeletterdheid gedefinieerd: .

BASIS-(ELEMENTAIRE) GELETTERDHEID, wordt gekenmerkt door het bezitten van de bekwaamheid te kunnen lezen, schrijven, en een computervaardigheid te hebben zoals aangeleerd in de lagere school, waarbij volgende acties kunnen ondernomen worden:

 • -  Partnerships met lokale lagere scholen en het ter beschikking stellen van mentoren, boeken, woordenboeken, inrichten en ter beschikking stellen van leesruimten.

 • -  Partnerships met non-profit organisaties die kinderen helpen die door diverse omstandigheden niet kunnen deelnemen aan het normale schoolgebeuren; evenzo voor volwassenen in lees- en leerprojecten.

 • -  Het ter beschikking stellen van basis leerpakketten, in landelijk gebieden waar geen scholen zijn, in achtergestelde bevolkingsgroepen, in gevangenissen.

 • -  Het benadrukken van het belang van onderwijs, scholen en leerkrachten, en de impact hiervan op de maatschappij.

Belangrijk hierbij is dat dergelijke acties en projecten niet uitsluitend ten goede kunnen komen voor de lokale gemeenschap, maar evenzeer deel kunnen uitmaken van een internationaal service project.

FUNCTIONELE GELETTERDHEID: het bezitten van de kennis en vaardigheden die een volwassene nodig heeft om succesvol te functioneren als ouder, als burger en als werknemer. 

Specifieke acties in deze categorie zijn:

 • -  Partnerships met middelbare scholen,en non-profit organisaties in het opzetten van programma’s m.b.t. lezen, schrijven, en rekenen voor tieners en jongeren met leermoeilijkheden.

 • -  Het ondersteunen van projecten die tot doel hebben financiële basiskennis aan te leren voor families en gezinnen ( consumenten economie)

 • -  Het steunen van projecten die immigranten de taal en de gewoonten van het nieuwe land aanleren .(inburgering)

 • -  Het verstrekken van studiebeurzen aan jongeren die anders niet in staat zijn om hoger of specifiek onderwijs voort te zetten en aldus de kansen zouden missen om hun kennispotentieel te realiseren.

 • -  Het erkennen en aanmoedigen van studenten die bijzondere prestaties leveren en het aanmoedigen van jobfierheid en het stimuleren van ambitie en loopbaanplanning. ​

“CHARACTER LITERACY” of geletterdheid ondersteund door een intellectuele, sociale of culturele bagage , en gekenmerkt door het bezitten van de kennis en de vaardigheden die een volwassene nodig heeft om te communiceren met anderen, het opmaken van doelstellingen en het formuleren van oplossingen, om een positieve invloed uit te oefenen op werkomstandigheden, familie en gemeenschap, met inbegrip het geven van ondersteuning ter bevordering van wederzijds begrip en de wereldvrede.

 • In de categorie “CHARACTER LITERACY” kunnen Rotary Clubs o.a. volgende projecten overwegen:

 • -  Het aanleren van de “Four Way” test , zowel in middelbare scholen als in hoger onderwijs, met inbegrip van de basisprincipes van ethisch denken en handelen.

 • -  Het initiëren en ondersteunen van cursussen m.b.t. het emotioneel en kritisch denken.

 • -  Het bevorderen van projecten en initiatieven die focussen op de fundamentele waarden van zelfontplooiing en dienst aan de gemeenschap. De waarden van Rotary benadrukken op fora, in discussiegroepen en in gesprekken met studenten, en dit op alle niveaus van het leerproces.

 • -  Ondersteuning en begeleiding van “rescue” projecten, om door middel van onderwijs en opleiding kansarme jongeren te rehabiliteren, jongeren die anders in blijvende werkloosheid en kleine criminaliteit terecht komen.

If you are planning for a year, sow rice;
if you are planning for a decade, plant trees;
if you are planning for a lifetime, educate people” (Chinees spreekwoord)

Auteur : André Cambier 

Guido DUTOICT > SPOC Harmony